Privacy statement

Privacy Statement Solvest B.V.

Begripsbepaling

Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en adres.

Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.

Van wie verwerkt Solvest persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld gegevens van klanten en hun vertegenwoordigers, personen die interesse tonen in onze producten en diensten, of personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Als uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, bent u verplicht uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit privacy statement aan hen geven. Uw medewerkers kunnen dan zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.

In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt via onze website of anderszins. Daarnaast kan Solvest uw persoonsgegevens hebben verkregen van haar opdrachtgevers.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Solvest is statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister met nummer 59149345.

Waarvoor verwerkt Solvest persoonsgegevens?

Solvest verwerkt persoonsgegevens als “verantwoordelijke” voor de volgende doeleinden:

 • Om een relatie met u te kunnen aangaan.
  Als u klant bij ons wilt worden of wanneer u een nieuw product of een nieuwe dienst wilt afnemen, hebben wij persoonsgegevens nodig, zodat wij contact met u kunnen opnemen. Denk hierbij aan uw naam, geslacht (ten behoeve van een correcte aanhef), bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren.
  Als u klant bij ons bent, willen wij u goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden.
 • Voor de ontwikkeling van onze producten en diensten.
  Om u goed van dienst te blijven zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u een vraag stelt over een product.
 • Voor promotie- en marketingdoeleinden.
  Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuw product dat mogelijk interessant voor u is. Of om beter op uw wensen te kunnen inspelen. Wilt u niet benaderd worden voor commerciële doeleinden dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar chris.vink@solvest.nl
 • Om overeenkomsten met leveranciers en zakelijke klanten aan te gaan en uit te voeren.
  Als u voor uw werk contact heeft met Solvest kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken om bijvoorbeeld vast te kunnen stellen of u uw bedrijf mag vertegenwoordigen.
 • Voor archief doeleinden.
  Wij archiveren niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archief doeleinden. Dat wil zeggen dat zij alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

Verwerkt Solvest ook bijzondere persoonsgegevens?

Solvest verwerkt alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt.

Hoe gaat Solvest met mijn persoonsgegevens om?

Solvest heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen Solvest kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Willen wij uw persoonsgegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Soms schakelen wij derden in die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld voor promotie- en marketing doeleinden of ter uitvoering van uw opdracht. Aan een derde wordt de opdracht slechts verstrekt indien zij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft getroffen en geheimhouding van uw persoonsgegevens garandeert.

Kan ik zien welke persoonsgegevens Solvest van mij verwerkt?

Ja, u heeft recht op inzage. U kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt via chris.vink@solvest.nl. Mochten de gegevens niet kloppen of vindt u het niet nodig dat ze zijn verwerkt, kunt u een verzoek indienen tot wijziging, aanvulling of verwijdering via chris.vink@solvest.nl.

Vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt eveneens indienen via voormeld e-mailadres. Wij zullen u dan spoedig van een reactie voorzien.

Wijzigingen

Solvest behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement, vanwege nieuwe ontwikkelingen. Het verdient daarom aanbeveling dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen. Dit Privacy Statement is voor het laatst bijgewerkt op 15 april 2020.